Aktualizované znenie

Zmenka "bez protestu" podľa zák.č.191/1950 Sb. (zmenkový a šekový)

vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Tlačivá nevyplnenej zmenky a biankozmenky "bez protestu"

Vytvorte si online vlastnú zmenku "bez protestu" a kliknite na "Stiahnuť zmenku"

Miesto vystavenia zmenky
Dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

, nar.: , bydlisko: , občan:
, IČO: , sídlo:
, IČO: , sídlo: , zast.:
Komu (veriteľ)
Suma slovom
Všetky spory vzniknuté z tejto zmenky sa budú prejednávať a rozhodovať bez prítomnosti účastníkov (písomne a zrýchlenou formou) v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Bratislava, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava (www.rsba.sk), s čím všetci účastníci tohto zmenkového vzťahu prejavujú svojimi podpismi na tejto zmenke súhlas. Dlžník (a ručiteľ) svojim podpisom na tejto zmenke zároveň prejavuje vôľu byť viazaný zaplatiť veriteľovi zmenkovú sumu. Účastníci sa podriadia rozhodcovskému konaniu a rozhodcovskému rozhodnutiu.
Dátum splatnosti zmenky (mesiac slovom)
Miesto splatenia zmenkynar.:
bydlisko:
občan:

IČO:
sídlo:

IČO:
sídlo:
zast.:
Zmenečné ručenie:

nar.:
bydlisko:
občan:

IČO:
sídlo:

IČO:
sídlo:
zast.:
ako ručiteľ:
podpis ručiteľa
podpis veriteľa
Meno/názov, adresa a podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)
Poslať vytvorenú zmenku na túto emailovú adresu: