Aktualizované znenie

Zmenka "bez protestu" podľa zák.č.191/1950 Sb. (zmenkový a šekový)

vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Tlačivá nevyplnenej zmenky a biankozmenky "bez protestu"

Vytvorte si online vlastnú zmenku "bez protestu" a kliknite na "Stiahnuť zmenku"

Miesto vystavenia zmenky
Dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

, nar.: , bydlisko: , občan:
, IČO: , sídlo:
, IČO: , sídlo: , zast.:
Komu (veriteľ)
Suma slovom
Svojim podpisom na tejto zmenke prejavuje dlžník (vystaviteľ) svoju vôľu byť viazaný týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Účastníci sa dohodli, že prípadné spory budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Dátum splatnosti zmenky (mesiac slovom)
Miesto splatenia zmenkynar.:
bydlisko:
občan:

IČO:
sídlo:

IČO:
sídlo:
zast.:
Zmenečné ručenie:

nar.:
bydlisko:
občan:

IČO:
sídlo:

IČO:
sídlo:
zast.:
ako ručiteľ:
podpis ručiteľa
Meno/názov, adresa a podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)
Poslať vytvorenú zmenku na túto emailovú adresu: