Aktualizované znenie

Zmenka "bez protestu" podľa zák.č.191/1950 Sb. (zmenkový a šekový)

vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Tlačivá nevyplnenej zmenky a biankozmenky "bez protestu"

Vytvorte si online vlastnú zmenku "bez protestu" a kliknite na "Stiahnuť zmenku"

Miesto vystavenia zmenky
Dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

, nar.: , bydlisko: , občan:
, IČO: , sídlo:
, IČO: , sídlo: , zast.:
Komu (veriteľ)
Suma slovom
Účastníci zmenkového vzťahu svojim podpisom na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky sa budú prejednávať a rozhodovať bez prítomnosti účastníkov (písomne a zrýchlenou formou) v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Bratislava, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava (www.rsba.sk). Účastníci sa podriadia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
Dátum splatnosti zmenky (mesiac slovom)
Miesto splatenia zmenkynar.:
bydlisko:
občan:

IČO:
sídlo:

IČO:
sídlo:
zast.:
Zmenečné ručenie:

nar.:
bydlisko:
občan:

IČO:
sídlo:

IČO:
sídlo:
zast.:
ako ručiteľ:
podpis ručiteľa
Meno/názov, adresa a podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)
Poslať vytvorenú zmenku na túto emailovú adresu: