Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Zmenka

(podľa aktuálnej právnej úpravy)

Vyplňte miesto a dátum vystavenia zmenky
Vyplňte zmenkovú sumu a menu

Za túto zmenku zaplatím "bez protestu" sumu:

(slovom:
)
Vyberte veriteľa (komu sa má zaplatiť) a vyplňte jeho údaje
Vyplňte miesto a dátum splatnosti zmenky
Vyberte dlžníka (kto má zaplatiť) a vyplňte jeho údaje
Vyberte ručiteľa a vyplňte jeho údaje
Záverečné ustanovenia

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Účastníci sa dohodli, že prípadné spory budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Stiahnutie a odoslanie vytvorenej zmenky

V prípade, ak si prajete odoslať vytvorenú zmenku na Vašu emailovú adresu, vložte email tu: