Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Výhody zmenky

Tento portál vznikol s podporou neziskovej organizácie, pričom cieľom je:

  • spružnenie finančného trhu
  • zabránenie vzniku zmlúv s chybami, ktoré znemožnia veriteľovi prípadné vymáhanie pohľadávky
  • zníženie nákladov veriteľov na právnikov, advokátov, zmluvu si dokážete správne a úplne vypracovať bez pomoci tretej osoby

Na internete (iných stránkach) je možné nájsť veľké množstvo vzorov zmeniek, ktoré už na prvý pohľad nechránia veriteľa dostatočne. Aplikácia na tejto stránke každému používateľovi zaručuje, že jeho právo na vrátenie peňazí bude riadne podložené platným a úplným dokladom. Aplikácia vedie používateľa k tomu, aby na nič nezabudol.

Vlastná zmenka "bez protestu" na stránke www.zmenka-vzor.sk je vypracovaná v spolupráci s advokátskou kanceláriou a je v prípade legislatívnych zmien priebežne doplňovaná a upravovaná. Zmenka (vzor) na tejto stránke je preto vždy aktuálne. Získavate tak istotu, že vlastná zmenka "bez protestu" je vypracovaná správne a úplne a bude aj vynútiteľná, ak by dlžník svoj dlh nesplácal. Vlastná zmenka "bez protestu" na tejto stránke pokrýva všetky možnosti, ktoré môžu vzniknúť v reálnej situácii medzi veriteľom (vlastníkom zmenky) a dlžníkom (vystaviteľom zmenky).

Ustanovenie "bez protestu" v zmenke zjednodušuje veriteľovi postup pri vymáhaní pohľadávky. Pokiaľ by zmenka neobsahovala ustanovenie "bez protestu" veriteľ by musel pred vymáhaním zmenky vykonať tvz. "protest", ktorý stojí nielen peniaze ale aj čas. Preto sme do vlastnej zmenky zakomponovali ustanovenie "bez protestu".

V zmluve je obsiahnutá aj rozhodcovská doložka v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovská doložka je určitou formou zabezpečenia pre veriteľa, ak by dlžník dlh nesplácal svoj dlh. Vtedy o povinnosti dlžníka zaplatiť rozhodne rozhodca a nie súd. Rozhodnutie rozhodcu má tú istú právnu silu ako rozsudok súdu, umožňuje to zákon o rozhodcovskom konaní. V rozhodcovskom konaní veriteľ a ani dlžník nebudú musieť cestovať na súd. Rozhodnutie prebehne bez nariadenia pojednávania. Rozhodcovský súd rozhodne na základe listinných dokladov, ktoré mu búdu predložené na rozhodovanie.

Osobná účasť veriteľa alebo dlžníka na rozhodovaní na súde nie je potrebná, nakoľko konanie je zásadne písomné a tým pádom aj rýchle.

Hlavné výhody konania pred rozhodcovským súdom podľa zákona č. 244/2002 Z.z. sú:

  • rýchlosť rozhodovania
  • nižšie poplatky
  • neverejnosť konania
  • konečné rozhodnutie
  • odborné rozhodovanie
  • vykonateľnosť rozhodnutia v cudzine

Rýchlosť rozhodovania

Trvanie rozhodcovského konania je neporovnateľné kratšie, ako konanie pred všeobecným súdom u nás na Slovensku. Kým súdne konanie môže trvať 8-9 mesiacov (niekedy dokonca niekoľko rokov), konanie pred rozhodcovským súdom trvá len niekoľko týždňov. Preto sme vložili rozhodcoskú doložku do každého zmenky na tejto stránke. Rýchlosť rozhodovania ocení každý veriteľ, ktorý sa chce domôcť svojho práva bez zbytočných prieťahov. Obyčajne sa na túto možnosť zabúda.

Nižšie poplatky

V rozhodcovskom konaní navrhovateľ zaplatí nižší súdny poplatok (5 %) z hodnoty sporu, namiesto 6 % (ktoré by zaplatil v konaní pred všeobecným súdom SR).

Neverejnosť konania

Konanie pred rozhodcovským súdom je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodnú inak. Pokiaľ si to obaja účastníci konania neželajú rozhodcovský súd rozhoduje bez prítomnosti verejnosti.

Konečné rozhodnutie

V rozhodcovskom konaní platí, že konanie je jednoinštančné (t.j. jednostupňové). Po doručení rozhodnutia rozhodcovského súdu je toto rozhodnutie právoplatné a po uplynutí "lehoty na plnenie" aj vykonateľné. Stáva sa tak exekučným titulom. Hoci je možné preskúmať zákonnosť rozhodnutia rozhodcu všeobecným súdom, preskúma sa výlučne v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, nejde teda o klasické odvolanie, ako je tomu v prípade všeobecných súdov.

Odborné rozhodovanie

Rozhodcovia sú profesionálmi v oblasti práva a sú zapísaní v zozname Slovenskej advokátskej komory. Uvedený rozhodcovský súd garantuje správnosť a rýchlosť rozhodovania.

Vykonateľnosť rozhodnutia v cudzine

Výhodou rozhodcovského rozsudku je jeho možnosť vykonateľnosti v cudzine zjednodušeným spôsobom. Ak by sa dlžník odsťahoval do zahraničia a veriteľ by mal v rukách rozhodnutie rozhodcovského súdu, je oveľa jednoduchšie sa domôcť svojho práva (v zjednodušenom postupe) ako keby rozhodnutie vydal všeobecný súd SR.

Veríme, že táto stránka každému veriteľovi v maximálnej možnej miere zvýši vymožiteľnosť jeho pohľadávky.