Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Platenie zmenky

Zmenku sročnú v určitý deň alebo v určitý čas po dáte vystavenia alebo po videní musí majiteľ predložiť na platenie v platobný deň alebo v jeden deň z nasledujúcich dvoch pracovných dní. Predloženie zmenky odúčtovni rovná sa jej predloženiu na platenie.

Zmenečník môže pri platení zmenky žiadať, aby mu bola vydaná zmenka opatrená potvrdením majiteľa o platení. Majiteľ nesmie odmietnuť čiastočné platenie. Pri čiastočnom platení môže sa zmenečník domáhať, aby sa toto platenie na zmenke vyznačilo a aby sa mu o ňom vydalo potvrdenie.

Majiteľ zmenky nie je povinný prijať platenie pred sročnosťou. Zmenečník, ktorý platí pred sročnosťou, koná na vlastné nebezpečenstvo. Kto platí pri sročnosti, oslobodzuje sa od svojho záväzku, ak len nekoná podvodne alebo ak mu nemožno pričítať hrubú nedbanlivosť. Je povinný skúmať správnosť poradia indosamentov, nie však podpisy indosantov.

Ak znie zmenka na menu, ktorá nie je v obehu v platobnom mieste, možno zmenkovú sumu zaplatiť v tuzemskej mene podľa hodnoty, ktorú má v deň sročnosti. Ak je dlžník v omeškaní s platením, môže majiteľ voliť, či sa má zmenková suma zaplatiť v tuzemskej mene podľa kurzu v deň sročnosti alebo podľa kurzu v deň platobný. Hodnota cudzej meny sa určí podľa zvyklostí platobného miesta. Vystaviteľ môže však ustanoviť, že sa má platiť podľa kurzu určeného vo zmenke. Vyššie uvedené ustanovenia tohto odseku nemožno použiť, ak ustanovil vystaviteľ platenie v určitej mene (doložka o efektívnom platení v cudzej mene), ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je zmenková suma udaná druhom peňazí, ktorý má rovnaké označenie, ale rozličnú hodnotu v štáte vystavenia a v štáte platenia, predpokladá sa, že sa tým rozumie druh peňazí platobného miesta. Ak sa zmenka nepredloží na platenie v lehote určenej v § 38, môže každý dlžník složiť zmenkovú sumu na príslušnom súde na náklad a nebezpečenstvo majiteľa.