Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Indosament

Každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť indosamentom (rubopisom).

Ak pojal vystaviteľ do zmenky slová "nie na rad" alebo inú doložku rovnakého významu, možno previesť zmenku len vo forme a s účinkami obyčajného postúpenia (cesie).

Zmenku možno indosovať (previesť rubopisom) aj na zmenečníka, nech prijal zmenku alebo nie, na vystaviteľa alebo na každú inú zmenečne zaviazanú osobu. Tieto osoby môžu zmenku ďalej indosovať.

Prakticky sa prevod zmenky rubopisom realizuje tak, že na rub zmenka (druhú stranu) napíše "Namiesto mňa zaplaťte na rad Petrovi Novákovi".

Indosament musí byť bezpodmienečný. Akákoľvek podmienka, od ktorej bol urobený závislým, platí za nenapísanú. Čiastočný indosament je neplatný. Ak znie indosament na majiteľa, platí za nevyplnený.

Indosament treba napísať na zmenku alebo na list s ňou spojený (prívesok). Musí ho podpísať indosant (kto zmenku rubopisom prevádza). V indosamente nemusí byť udaný indosatár (na koho sa zmenka rubopisom prevádza); indosament môže pozostávať aj len z podpisu indosanta (nevyplnený indosament, blankoindosament). V poslednom prípade musí byť indosament, aby bol platný, napísaný na rub zmenky alebo na prívesok.

Indosamentom sa prevádzajú všetky práva zo zmenky.

Ak ide o blankoindosament, môže majiteľ:

  • vyplniť indosament vo svojom mene alebo v mene niekoho iného
  • indosovať zmenku ďalej blankoindosamentom alebo na určitú osobu
  • odovzdať zmenku tretej osobe bez vyplnenia blankoindosamentu a bez indosácie zmenky

Ak tu niet opačnej doložky, indosant zodpovedá za prijatie a zaplatenie zmenky. Indosant môže zakázať ďalšiu indosáciu zmenky v tomto prípade nezodpovedá tým, na ktorých bola zmenka ďalej indosovaná.

O tom, kto má zmenku v rukách, platí, že je oprávneným majiteľom, ak preukáže svoje právo nepretržitým radom indosamentov, a to aj vtedy, ak posledný z nich je blankoindosament. Prečiarknuté indosamenty platia pritom za nenapísané. Ak nasleduje po blankoindosamente ďalší indosament, platí, že podpisovateľ tohto indosamentu nadobudol zmenku blankoindosamentom.

Ak niekto príde o zmenku akýmkoľvek spôsobom, nie je nový majiteľ, ktorý preukáže svoje právo spôsobom uvedeným v odseku 1, povinný zmenku vydať, okrem ak ju nadobudol zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní zmenky previnil hrubou nedbanlivosťou.

Kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka.

Ak obsahuje indosament doložku "hodnota na vybranie", "na inkaso", "in prokúra" alebo inú doložku vyjadrujúcu len zmocnenie, môže majiteľ vykonať všetky práva zo zmenky, môže ju však previesť len ďalším zmocňovacím indosamentom.

Osoby zmenečne zaviazané môžu v tomto prípade robiť majiteľovi len také námietky, ktoré by mohli robiť indosantovi. Zmocnenie obsiahnuté v zmocňovacom indosamente nezaniká ani smrťou zmocniteľa, ani stratou jeho spôsobilosti na právne úkony.

Ak obsahuje indosament doložku "hodnota na zabezpečenie", "hodnota v zálohu" alebo inú doložku vyjadrujúcu založenie, môže majiteľ vykonať všetky práva zo zmenky; jeho indosament má však len účinok zmocňovacieho indosamentu.

Osoby zmenečne zaviazané nemôžu robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na ich vlastných vzťahoch k indosantovi, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka.

Indosament po sročnosti zmenky má rovnaké účinky ako indosament pred sročnosťou. Ale ak bola zmenka indosovaná až po proteste pre neplatenie alebo po uplynutí lehoty na protest, má indosament len účinky obyčajného postúpenia. Dokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že nedatovaný indosament bol na zmenku napísaný pred uplynutím lehoty na protest.