Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Zmenka "bez protestu"

Vlastná zmenka na stránke www.zmenka-vzor.sk obsahuje doložku "bez protestu". Toto stručné znenie v texte zmenky má veľmi veľký význam, nakoľko ovplyvňuje podstatnou mierou obsah zmenkového vzťahu. Vylučuje totiž povinnosť protestovať a uplatňuje sa najmä v prípade protestov pre neprijatie a protestov pre neplatenie.

Zákon vyžaduje umiestnenie protestnej doložky na prednú alebo zadnú časť zmenky. Spolu s doložkou sa na zmenke musí nachádzať i podpis pripojiteľa.

V období, keď protest ešte nebol upravený v právnych predpisoch, veriteľ veľmi ťažko preukazoval, že zmenku predložil dlžníkovi na plnenie včas a v dohodnutom mieste. Dôkazné bremeno zaťažovalo veriteľa, ktorý musel svoje tvrdenia preukázať dôkazmi, čím sa sťažovalo vymoženie pohľadávky voči dlžníkovi.

Zmenkový protest je upravený v zákone č. 191/1950 Sb. zmenkový a šekový zákon. Najskôr je upravená všeobecná časť protestácie zmenky.

Existuje viacero definícií protestu: „Protest je zákonom detailne upravené písomné osvedčenie, ktoré na žiadosť oprávnenej osoby vydáva stanovený orgán. Oprávnená osoba si touto listinou zjednáva požadovaný dôkaz o tom, že učinila úkony, ktoré zákon predpokladá pre výkon niektorých práv zo zmenky.“ (J. Kotásek)

Ide v podstate o úradné zistenie, ktorého výsledkom je dôkaz o tom, že určitá skutočnosť nenastala. Protest je prvý úkon smerujúci k uplatneniu práva zo zmenky. Protestom sa zistuje, že bolo odoprené prijatie alebo platenie zmenky

Protest môže byť uskutočnený iba na žiadosť oprávnenej osoby, ktorá má záujem na osvedčení skutočností zisťovaných zmenkovým protestom.

Protes sa vykonáva na súde, u notára alebo na obecnom / mestskom úrade (obci). S vykonaním protestu sú samozrejme spojené poplatky, nadrahšie sú na súde a u notára.

Účastníkmi protestu sú: žiadateľ o vykonanie protestu (tzv. protestant) a ten, voči komu sa protestuje (tzv. protestát).

Výsledkom protestu je tzv. protestná listiny, ktorá slúži ako dôkaz v konaní pri vymáhaní zmenky. Protestná listina má charakter verejnej listiny.

Poznáme protesty:

"PROTEST PRE NEPRIJATIE". Účelom vykonania tohto protestu je zabezpečenie dôkazu o tom, že zmenka bola včas predložená k prijatiu a toto prijatie bolo odmietnuté.

"PROTEST PRE NEPLATENIE". Účelom tohto protestu je potvrdenie skutočnosti, že zmenka bola riadne predložená osobe uvedenej na zmenke a aj napriek tomu nebola čiastočne alebo úplne preplatená.