Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Počítanie lehôt pri zmenke

Ak sa zmenka stane sročnou v deň pracovného pokoja, možno sa domáhať zaplatenia až v najbližší pracovný deň. Tiež všetky ostatné úkony týkajúce sa zmenky, najmä predloženie na prijatie a protest, môžu sa stať len v pracovný deň. Ak pripadne posledný deň lehoty, v ktorej sa má stať niektorý z týchto úkonov, na deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota až do budúceho pracovného dňa. Dni pracovného pokoja spadajúce do lehoty sa do nej počítajú.

Do zákonných lehôt alebo lehôt vo zmenke určených nepočíta sa deň, od ktorého sa lehoty začínajú. Nepripúšťajú sa žiadne dni odkladu, ani zákonné ani sudcovské.

Vystaviteľ vlastnej zmenky je zaviazaný rovnako ako prijímateľ cudzej zmenky.

Vlastná zmenka, sročná určitý čas po videní, musí byť predložená vystaviteľovi na videnie v lehotách uvedených v § 23. Lehota po videní beží od dáta videnia potvrdeného podpisom vystaviteľa na zmenke. Ak vystaviteľ odoprie potvrdiť a datovať videnie, treba to zistiť protestom (§ 25), od dáta ktorého začína bežať lehota po videní.