Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Platenie pre česť

Platenie pre česť je prípustné vo všetkých prípadoch, keď majiteľ môže vykonať postih pri sročnosti alebo pred sročnosťou. Platenie pre česť musí obsahovať celú sumu, ktorú by musel zaplatiť poctený. Platenie pre česť sa musí stať najneskoršie v deň po uplynutí lehoty určenej na urobenie protestu pre neplatenie.

Ak bola zmenka prijatá pre česť osobami, ktoré majú bydlisko v platobnom mieste, alebo ak sú ako podporné adresy udané osoby bývajúce v tomto mieste, musí majiteľ predložiť zmenku všetkým týmto osobám a dať prípadne urobiť protest pre neplatenie najneskoršie v deň po uplynutí lehoty určenej na protest. Ak sa nevykoná protest v tejto lehote, je oslobodený od záväzku ten, kto udal podpornú adresu, alebo pre česť ktorého bola zmenka prijatá, ako aj indosanti, ktorí po nich nasledujú. Ak odmietne majiteľ zaplatenie pre česť, stráca svoje postihové práva proti tým, ktorí by boli od záväzku oslobodení.

Platenie pre česť treba potvrdiť na zmenke s uvedením toho, pre česť ktorého sa stalo. Ak chýba tento údaj, platí, že bolo zaplatené pre česť vystaviteľa. Platiacemu pre česť treba vydať zmenku a protest, ak bol urobený. Čestný platiaci nadobúda práva zo zmenky proti poctenému a proti osobám, ktoré sú mu zmenečne zaviazané. Nemôže však zmenku ďalej indosovať. Indosanti nasledujúci po poctenom sú oslobodení od záväzku. Ak sa ponúka niekoľko platení pre česť, má prednosť to, ktorým sa oslobodí od záväzku najviac osôb. Kto znajúc stav veci platí pre česť proti tomuto ustanoveniu, stráca postihové práva proti tým, ktorí by inak boli od záväzku oslobodení.