Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Sročnosť zmenky

Zmenku možno vystaviť:

  • na videnie
  • na určitý čas po videní
  • na určitý čas po dáte vystavenia
  • na určitý deň

Zmenky s iným časom sročnosti alebo s postupnou sročnosťou sú neplatné.

Zmenka na videnie je sročná pri predložení. Musí byť predložená na platenie do jedného roku od dáta vystavenia. Vystaviteľ môže túto lehotu skrátiť alebo určiť lehotu dlhšiu. Indosanti môžu tieto lehoty skrátiť.

Vystaviteľ môže ustanoviť, že zmenku na videnie neslobodno predložiť na platenie pred určitým dňom. V tomto prípade začína sa lehota na predloženie od tohto dňa.

Sročnosť zmenky vystavenej na určitý čas po videní spravuje sa dátom prijatia alebo dátom protestu.

Ak nebol urobený protest, platí voči prijímateľovi, že nedatované prijatie sa stalo posledného dňa lehoty určenej na predloženie zmenky na prijatie.

Zmenka vystavená na jeden mesiac alebo na niekoľko mesiacov po dáte vystavenia alebo po videní je sročná zhodného dňa mesiaca, v ktorom sa má platiť. Ak niet v mesiaci takého dňa, je zmenka sročná v posledný deň toho mesiaca.

Ak je zmenka vystavená na jeden a pol mesiaca alebo na niekoľko mesiacov a pol mesiaca po dáte vystavenia alebo po videní, počítajú sa najprv celé mesiace.

Ak je sročnosť určená na začiatok, stred alebo koniec mesiaca, rozumie sa tým prvý, pätnásty alebo posledný deň toho mesiaca.

Výrazy "osem dní" alebo "pätnásť dní" neznamenajú jeden alebo dva týždne, ale celých osem alebo pätnásť dní.

Výrazom "pol mesiaca" sa rozumie pätnásť dní.

Ak je zmenka sročná určitého dňa v mieste, ktorého kalendár sa líši od kalendára miesta, kde bola vystavená, platí pre deň sročnosti kalendár platobného miesta.

Ak sa líši kalendár miesta vystavenia od kalendára platobného miesta, prepočíta sa pri zmenke sročnej v určitý čas po dáte vystavenia deň vystavenia na deň, ktorý sa s ním zhoduje podľa kalendára platobného miesta, a takto sa určí deň sročnosti.

Lehoty na predloženie zmeniek počítajú sa podľa ustanovení odseku 2.

Ustanovenia tohto článku nemožno použiť, ak vyplýva z doložky na zmenke alebo z iných údajov na nej, že tu bol úmysel vec upraviť odchylne.