Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Bianko zmenka (blankozmenka, blanko zmenka)

Bianko zmenka je cenný papier, ktorý je vystavený vo forme, ktorú definuje zákon. Bianko zmenka obsahuje sľub vystaviteľa bianko zmenky - dlžníka, že zaplatí peniaze veriteľovi (t.j. vlastníkovi bianko zmenky). Bianko zmenka znamená, že niektoré údaje nie sú vyplnené. Nevyplnenými údajmi v bianko zmenke môže byť na príklad dátum splatnosti alebo aj zmenková suma (t.j. suma, ktorú má vystaviteľ zmenky zaplatiť vlastníkovi zmenky. Je potrebné uviesť, že bianko zmenka sa stáva platnou a úplnou až okamihom jej vyplnenia. Spôsob doplenia zmenky si zmluvné strany dohodnú v dohode o vyplňacom práve k bianko zmenke, ktorá je podpísaná oboma zmluvnými stranami.

Na týchto stránkach je možné si stiahnuť bianko zmenku bezplatne. Uvedená bianko zmenka navyše obsahuje rozhodcovskú doložku, ktorá celý proces vymáhania zmenky nielen urýchli, ale aj zjednoduší a zníži náklady na vymáhanie.

Listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ako vlastná zmenka, s určítými výnimkami. Dôvodom vydania bianko zmenky býva spravidla uzavretie kauzálnej zmluvy a dohoda o zmenkovom zabezpečení. Podstatnou podmienkou bianko zmenky je skutočnosť, že neúplnosť zmenky nevyplýva z opomenutia (t.j.nekonania) a jej neskoršie vyplnenie sa predpokladá.

Tak ako bolo uvedené vyššie bianko zmenka (blankozmenka) sa stane platnou a úplnou až po jej vyplnení. Bianko zmenka nie je platná, pokiaľ nie je vyplnená.

Najčastejšie je možné sa stretnúť s bianko zmenkou pri úveroch v bankách.

Bianko zmenka ako taká je zabezpečovacím inštitútom a umožňuje veriteľovi domôcť sa práve tej dlžnej sumy, ktorá je splatná v určitom okamihu. Pri zmluvách o úvere platí, že ak dlžník uhrádza svoj dlh v mesačných splátkach, výška istiny sa postupne zvyšuje. Banka teda nedokáže vystaviť zmenku v konkrétnej sume, pretože nie je isté, v akej výške a kedy bude dlh splatný. Bianko zmenka spolu so zmluvou alebo splnomocnením o vyplňacom práve k bianko zmenke banke zaručuje, že do zmluvy doplní vždy aktuálnu výšku sumy a dátum podľa zmluvy.

Dohoda o vyplňacom práve k bianko zmenke musí byť dostatočné presná a určitá, aby nevznikla pochybnosť o tom, ako sa stanoví výška dlhu, resp. splatnosť dlhu. Pokiaľ by rozsah vyplňovacieho práva bol v dohode neurčitý, alebo by z dohody nevyplýval, spravoval by sa podmienkami obvyklými vo vzťahoch medzi stranami kauzálneho vzťahu, resp. obvyklými v podobných prípadoch. Podmienkou vzniku vyplňovacieho práva, je dohoda o ňom. Ten, kto bianko zmenku odovzdal, nemôže udelené oprávnenie na jej vyplnenie odvolať a ten, kto zmenku prevzal, je oprávnený ju doplniť.

Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že bianko zmenka je zmenka neúplná, je to listina, ktorá je zámerne na základe dohody vystavená v neúplnej podobe a nie je ešte skutočnou zmenkou, tou sa stane až po doplnení. Ustanovenie paragrafu 10 zmenkového a šekového zákona predpokladá, že bude existovať určité dojednanie o tom, ako má byť bianko zmenka neskôr doplnená a jeho podstatou sú prípady, kedy je bianko zmenka vyplnená v rozpore s vyplňovacím právom, avšak i v prípade takéhoto vyplnenia je zmenka platná. Dlžníkovi zo zmenky dáva zmenkový a šekový zákon len možnosť námietať, že majiteľ bianko zmenky zmenku nadobudol v zlej viere, alebo sa pri jej nadobudnutí previnil hrubou nedbanlivosťou. Vyplňovacie právo k bianko zmenke nie je podľa ustálenej právnej teórie možné odvolať.

Obyčajne vzniká právo majiteľovi bianko zmenky právo na jej vyplnenie porušením povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, ktorá je bianko zmenkou zabezpečená.

Osoba, ktorá bianko zmenku podpísala, má právo na námietky, teda najmä námietky súvisiace s vyplňovacím právom, pričom platí, že dlžník z takejto zmenky musí preukázať, že zmenka bola vyplnená odlišne od dohody. Dôkazné bremeno je teda na dlžníkovi.

Bianko zmenka vystavená za účelom zabezpečenia záväzku dlžníka, nie je zabezpečovacím záväzkom, je len prostriedkom zabezpečenia, preto existencia záväzku zo zmenky, nie je závislá na existencii zabezpečenej pohľadávky. Dlžník z takejto zmenky sa môže brániť len námietkou, že pohľadávka zanikla.

V zmenkovom práve platí, že všetky námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu podliehajú koncentračnej zásade podľa § 175 ods. 4 O.s.p., z čoho vyplýva, že nie je možné na neskôr podané námietky prihliadnuť. Platí teda, že ak niektorá z námietok nie je včas uplatnená (v trojdňovej lehote po doručení zmenkového platobného rozkazu), nemôže na ňu súd prvého stupňa, ale ani odvolací prihliadnuť.