Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Odpis zmenky

Každý majiteľ zmenky je oprávnený zhotovovať si jej odpisy. V odpise musí byť presne opakovaný text prvopisu s indosamentmi a so všetkými ostatnými doložkami v ňom uvedenými. Musí sa v ňom udať, kde končí odpis. Odpis možno indosovať a opatriť ručiteľským vyhlásením rovnako a s tými istými účinkami ako prvopis.

V odpise musí byť označená osoba, ktorá má prvopis. Táto osoba je povinná vydať prvopis oprávnenému majiteľovi odpisu. Ak to odoprie, môže majiteľ vykonať postih proti tým, ktorí odpis indosovali alebo na ňom prevzali ručenie len vtedy, ak sa dá prv zistiť protestom, že mu na jeho žiadosť nebol vydaný prvopis. Ak obsahuje prvopis po poslednom indosamente, napísanom naň pred zhotovením odpisu, doložku "odtiaľ platia indosamenty len na odpise" alebo inú doložku rovnakého významu, je indosament napísaný neskoršie na prvopis neplatný. zmenách