Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Zmenková intervencia

Vystaviteľ, indosant alebo zmenečný ručiteľ môže udať osobu, ktorá má v núdzi zmenku prijať alebo zaplatiť (podporná adresa). Pri podmienkach ďalej uvedených možno zmenku prijať alebo zaplatiť pre česť hociktorého postihového dlžníka. Každý tretí aj zmenečník, ako aj každá osoba už zmenečne zaviazaná, okrem prijímateľa, môže zmenku pre česť prijať alebo zaplatiť. Kto zmenku pre česť príjme alebo zaplatí, je povinný o tom do dvoch pracovných dní podať zprávu osobe zmenečne zaviazanej, za ktorú tak urobí. Ak nedodrží túto lehotu, zodpovedá za škodu spôsobenú azda jeho nedbanlivosťou, ale len do výšky zmenkovej sumy.