Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Ako postupovať pri vytvorení zmenky

Použitie aplikácie vzoru zmenky je zadarmo a bez nutnosti registrácie. Zmenku budete mať vypracovanú zaručene správne a úplne. Pri používaní vzoru zmenky (aplikácie) postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Vyplňte miesto vystavenia vlastnej zmenky

(t.j. miesto, kde bola zmenka napísaná - vystavená)

Môžete uviesť napríklad “Bratislava”, prípadne „Vysoká 4, Bratislava“.

2. Vyplňte dátum vystavenia zmenky

Deň uveďte číslom, mesiac slovom, rok uveďte číslom.

3. Vyplňte zmenkovú sumu

t.j. sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť. Nezabudnite uviesť menu (napríklad EUR alebo USD, prípadne inú menu).

4. Vyplňte dátum splatnosti zmenky

Deň uveďte číslom, mesiac slovom, rok uveďte číslom. Pri dátume splatnosti odporúčame uviesť vždy konkrétny dátum. Uvedenie lehoty splatnosti alebo „na videnie“ môže spôsobiť pri prípadnom omeškaní dlžníka komplikácie, ktoré je potrebné riešiť výlučne v súlade so zmenkovým a šekovým zákonom.

5. Vyplňte miesto splatenia zmenky

(t.j. miesto, kde bude dlžník povinný zmenku zaplatiť). Odporúčame uviesť miesto bydliska veriteľa (t.j. komu je dlžník povinný dlh uhradiť).

6. Vyplňte veriteľa

V šiestom kroku je potrebné uviesť, komu bude dlžník povinný dlh uhradiť (t.j. zmenkový veriteľ).

 • Fyzická osoba nepodnikateľ
 • Fyzická osoba podnikateľ
 • Právnická osoba

Ak je veriteľom fyzická osoba nepodnikateľ, je potrebné vyplniť:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalý pobyt
 • Bydlisko
 • Občianstvo

Ak je veriteľom fyzická osoba podnikateľ, je potrebné vyplniť:

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa

Pozor! Údaje vypĺňajte podľa údajov uvedených v živnostenskom registri na stranke www.zrsr.sk

Ak je veriteľom právnická osoba, je potrebné vyplniť:

 • Obchodné meno veriteľa
 • IČO veriteľa
 • Sídlo veriteľa

7. Vyplňte zmenkovú sumu slovom

Vyplňte zmenkovú sumu slovom

8. Vyplňte údaje dlžníka

V ôsmom kroku je potrebné uviesť dlžníka (vystaviteľa vlastnej zmenky) Najskôr si vyberte z možností, ktoré ponúka aplikácia.

Je možné si vybrať z týchto 3 možnosti:

 • Fyzická osoba nepodnikateľ
 • Fyzická osoba podnikateľ
 • Právnická osoba

Ak je dlžníkom fyzická osoba nepodnikateľ, je potrebné vyplniť:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalý pobyt
 • Bydlisko
 • Občianstvo

Ak je dlžníkom fyzická osoba podnikateľ, je potrebné vyplniť:

 • Obchodné meno
 • IČO
 • Sídlo

Pozor! Údaje vypĺňajte podľa údajov uvedených v živnostenskom registri na stranke www.zrsr.sk

Ak je veriteľom právnická osoba, je potrebné vyplniť:

 • Obchodné meno
 • IČO
 • Sídlo
 • Zástupcu, t.j. osobu, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby

9. Pri vyplnení kroku 9 postupujte podľa kroku 8.

Stlačíte tlačidlo Stiahnuť zmenku.

Systém vám vygeneruje dokument (zmenku) vo formáte PDF, ktorý je potrebné podpísať zo strany dlžníka.

Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na tomto dokumente.

zmenke je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) do 1 mesiaca, pričom klasickom súdnom konaní pred všeobecným súdom, ak by sa dlžník nezúčastňoval súdneho konania, to môže trvať približne 9 až 12 mesiacov a v prípade, ak by dlžník robil v konaní prieťahy a odvolával sa, tak získanie právoplatného rozhodnutia môže trvať až 18-20 mesiacov.

Právna sila rozhodcovského rozsudku je pritom rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu a takisto je exekučným titulom. Ďalšou výhodou okrem rýchlosti súdneho konania je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.